• 0(0359)56/82 4004
  • 0(0359)888 660 282
  • Email: vista_bs@abv.bg
  • Работно време: 09:00-18:00

Политика за защита на личните данни

  • Home
  • /
  • Политика за защита на личните данни

ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поради характера на нашата работа, разделяме това Известие за защита на личните данни на две части.
Раздел 1 касае вашите лични данни (данни за контакт и т.н.), които обменяте с нас в процеса на установяване на бизнес отношения с Виста Про.
Раздел 2 се отнася до личните данни, които могат да присъстват в документите, които ни предоставяте за превод.

РАЗДЕЛ 1: ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Виста Про действа като администратор на данни и като такъв има договорни причини за получаване и съхранение на личните данни, които ни предоставяте като физическо или юридическо лице. Събираме само основни лични данни за вас, които не включват никакви специални видове информация или информация, базирана на местоположението. Тези данни обаче включват име, служебен или личен имейл адрес, служебен или личен адрес и един или два телефонни номера (стационарен и / или мобилен).

Как събираме вашите данни

Виста Про събира вашите данни само директно от вас. Ние не ангажираме трети страни в предоставянето на вашите лични данни.

Защо се нуждаем от вашите данни

Нуждаем се само от основни лични данни, за да ви информираме за хода на поръчката за превод. Ние няма да събираме от вас лични данни от които не се нуждаем.

Какво правим с вашите данни

Всички лични данни, които обработваме, се обработват от нас с цел да се свържем с вас при приключването на поръчката. Трети страни нямат достъп до вашите лични данни, освен ако законът не им позволи.
Разполагаме с Политика за защита на информацията, която да контролира ефективната и сигурна обработка на вашите лични данни.

Колко дълго съхраняваме вашите данни

Съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани. Съгласно Закона за счетоводството, например, от нас се изисква да пазим основните ви лични данни (име, адрес, данни за контакт) в продължение на до десет години, след което те ще бъдат унищожени.

Какви са вашите права

Ако в даден момент смятате, че информацията, която обработваме, е неправилна, можете да поискате да видите тази информация и да я поправите или да поискате да бъде заличена. Ако искате да подадете жалба относно начина, по който сме обработили личните ви данни, можете да се свържете с нас, за да проучим въпроса.
Ако не сте доволни от отговора ни или вярвате, че обработването на личните ви данни не е в съответствие със закона, можете да подадете жалба до КЗЛД https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6

РАЗДЕЛ 2: ЛИЧНИ ДАННИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРЕВОД

Като основен администратор на лични данни е ваше задължение да се уверите, че имате съгласието на субекта на данните или друга законосъобразна причина да ни изпратите текст за превод, съдържащ лични данни.
Това важи особено за документ (текст), съдържащ специални категории лични данни.
Виста Про действа и като обработващ данни, и като съвместен администратор на личните данни, съдържащи се в документите за превод. Това е така, защото с цел изпълнение на възложените от вас поръчки, в някои случаи трябва да ангажираме подизпълнители и следователно имаме отговорност за това как данните ви достигат до тях.

Какво правим с личните данни в съдържанието за превод

Ние не извличаме лични данни от съдържанието на превода и не ги обработваме извън контекста на преведените документи.

За целите на IT хостинга и поддръжка, файловете се съхраняват на сървъри в рамките на Европейския съюз.

Следваме Политика за защита на информацията, за да контролираме ефективната и сигурна обработка на данните в документите за превод, включително лични данни.

Цялата документация за превод се споделя чрез сигурни средства с одобрена и отговаряща на изискванията трета страна, предоставяща езикови услуги, като част от предварителни запитвания за превод и след това като част от изпълнението на възложената поръчка.

Прехвърляне на данни в трета държава

За изпълнението на някои договори (поръчки за превод) ще трябва да прехвърлим данните към доставчиците на езикови услуги в и извън ЕС. Това е така, защото повечето китайски преводачи, например, се намират в Китай. Ако трябва да изпратим документ извън ЕС / ЕИП, за да изпълним договора си с вас (в съответствие с член 49b от Регламента за GDPR), ние ще ви информираме за това. От вас зависи да се уверите, че субектът на данните е наясно с това и да получите неговото изрично съгласие. За повече информация, моля, вижте Политика за прехвърляне на данни в трети държави, както и нашата Политика за защита на информацията.

Специални категории лични данни

Ако вашите документи съдържат специални категории лични данни, принадлежащи на трета страна, ваше задължение е да получите съответното съгласие и да установите законосъобразни основания за обработката на тези данни съгласно членове 6 и 9 от Регламента.

Ще положим всички усилия да идентифицираме специалните категории лични данни в документите, които ни предоставяте за превод, преди началото на работния процес, за да бъдат взети подходящи мерки.

Преди да започнем работния процес по превода може да ви помолим да редактирате идентифицируема информация, за да минимизираме риска за субекта на данните, особено, ако поръчката за превод ще наложи изпращането на документа на трета страна, предоставящи езикови услуги, извън ЕС / ЕИП.
Документи, съдържащи специални категории лични данни, няма да бъдат съхранявани в преводната памет.

Колко дълго съхраняваме вашите данни

Съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани. Съгласно Закона за счетоводството, например, от нас се изисква да пазим основните ви лични данни (име, адрес, данни за контакт) в продължение на до десет години, след което те ще бъдат унищожени.

Какви са вашите права

Ако в даден момент смятате, че информацията, която обработваме, е неправилна, можете да поискате да видите тази информация и да я поправите или да поискате да бъде заличена. Ако искате да подадете жалба относно начина, по който сме обработили личните ви данни, можете да се свържете с нас, за да проучим въпроса.
Ако не сте доволни от отговора ни или вярвате, че обработването на личните ви данни не е в съответствие със закона, можете да подадете жалба до КЗЛД https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6