• 0(0359)56/82 4004
  • 0(0359)888 660 282
  • Email: vista_bs@abv.bg
  • Работно време: 09:00-18:00

Заявка за достъп до данни

Формуляр – Заявка за достъп до данни

Съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) имате право да поискате информация относно вашите лични данни и това как ги обработваме. За да можем най-добре да изпълним вашата заявка, ви молим да ни изпратите този формуляр.

След като получим молбата ви, ще ви отговорим в рамките на един месец.
Информацията, която предоставяте в този формуляр, заедно с вашата информация за идентификация, ще бъде използвана само за целите на идентифицирането на личните данни за които кандидатствате, както и за отговор на вашето искане.
Информацията няма да бъде прехвърляна към трети страни.

Идентификация
Молим да ни предоставите доказателство за самоличност и адрес, за да сме сигурни, че предоставяме данните на точното лице. Нуждаем се фотокопие или сканирано изображение на свидетелство за управление на МПС или лична карта.
Ако не успеете да ни докажете, че вие сте този, за когото твърдите, си запазваме правото да откажем да удовлетворим молбата ви.
Имате право да обжалвате това решение и лицето за контакт ще ви бъде съобщено за всеки отделен случай.

Раздел 1: Данни за лицето, което иска информация
Трите имена:
Адрес:
Телефонен номер за връзка:
Имейл адрес:

Раздел 2: Вие ли сте субектът на данните?
Моля, отметнете съответното поле и следвайте инструкциите.
☐ ДА Аз съм субектът на данните и съм приложил доказателство за моята самоличност (вж. раздел 4)
☐ НЕ Аз действам от името на субекта на данните и съм приложил писмено съгласие от страна на субекта на данните, заедно с доказателство за неговата самоличност и доказателство за моята самоличност.

Раздел 3: Данни за субекта на данните (ако е различен от този в Раздел 1)
Трите имена:
Адрес:
Телефонен номер за връзка:
Имейл адрес:

Раздел 4: Каква информация търсите?
Моля, опишете подробно информацията, която търсите.
Имайте предвид, че ако исканата от вас информация разкрива подробности пряко или косвено за друго лице ще трябва да потърсим съгласието на това лице, преди да можем да ви позволим да видите тази информация.
В повечето случаи ще ви съдействаме в предоставянето на копия от информацията, която поискате, но въпреки това си запазваме правото в съответствие с член 12 от GDPR да начислим такса за това или да откажем, ако счетем това за “явно неоснователно или прекомерно”.

Раздел 5: Информация за събирането и обработката на данни
Ако искате информация за някое от следните, моля, отбележете:
☐ Защо обработваме вашите лични данни
☐ На кого се разкриват личните ви данни
☐ Източникът на вашите лични данни

Раздел 6: Декларация
Моля, имайте предвид, че всеки опит за подвеждане може да доведе до наказателно преследване.
Потвърждавам, че съм прочел и разбрал условията на този формуляр заявка за достъп до данни и удостоверявам, че предоставената на Виста Про в настоящата заявка информация е вярна. Разбирам, че е необходимо Виста Про да потвърди самоличността на субекта на данните.

Подпис ………………………………………… Дата ……………………………….

Документи, които трябва да придружават тази заявка:
• Доказателство за вашата самоличност (вж. Раздел 2)
• Доказателство за самоличността на субекта на данните (ако е различен от посочения в Раздел 1)
• Пълномощно от субекта на данните (ако е приложимо)
Моля, изпратете попълнения формуляр до dpo.vistapro@gmail.com

Когато изпращате формуляра по електронна поща, моля, в полето „относно“ посочете „Заявка за достъп до данни“.

Коригиране на информацията
Ако след като получите исканата от вас информация, считате, че:
• информацията е неточна или не е актуална; или
• повече не трябва да пазим тази информация; или
• използваме информацията за цел, за която не сте уведомен;
• може да сме предали неверни данни за вас на някой друг;
трябва незабавно да уведомите нашия служител по защита на данните на dpo.vistapro@gmail.com